کارگردان شهیر ایتالیایی و خالق «آخرین امپراتور» در ۷۷ سالگی درگذشت.

آخرین اخبار