نماینده آسیایی موسسه NCAP امتیاز ایمنی تصادف رنو کوئید را صفر ستاره اعلام کرده است.

آخرین اخبار