در برنج مانده، باکتری به نام "باسیلوس سرئوس" رشد می کند که خطرناک است.

آخرین اخبار