در این وانفسای اقتصاد ، رئیس جمهور و وزرای اقتصادی اش گم شده اند. روحانی از صحبت با مردم پرهیز دارد و مقامات ارشد حتی صحبت های تکراری شان برای آرام کردن فضا را تکرار نمی کنند.

آخرین اخبار