رزمایش «واستوک-2018» که بزرگترین رزمایش روسیه در سه دهه اخیر محسوب می شود در مناطق خاور دور و سیبری این کشور آغاز شد.

آخرین اخبار