تعبیر خواب نامه

اگر به خواب بيندكه نامه سر به مهر داشت، دليل است سخنی پوشيده بشنود.اگر به خواب بيندكه نامه سر به مهر داشت، دليل است سخنی پوشيده بشنود.

انسان در زمانی که به خواب می رود امکان دارد یک سری وقایع و نمادهایی را در خواب خود ببیند، که از نظر معبران معانی مختلفی دارد.

 

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

 

اگر درنامه سخنِِ خیر نوشته بود. دلیل است حاجتش روا شود. اگر در آن سخن شر نوشته بود، دلیل است كارش برنیاید.

 

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

 

اگر به خواب بیندكه نامه سر به مهر داشت، دلیل است سخنی پوشیده بشنود. اگر نامه را گشاده بیند، دلیل كه سخنی فاش شنود.

 

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

 

اگر درخواب بیند نامه سر به مهر داشت، دلیل است خبری به وی رسد. اگر بیند كه نامه را بگشاد، دلیل است بی غم شود. اگر بیند مهر از نامه برداشت و بخواند، دلیل عز و جاه است وقتی كه بیننده خواب امی بود و نیز گویند كه آخر عمر او بود.

 

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

 

نامه به هر حال حامل پیغام و خبر و سلام است چه در بیداری و چه در خواب ولی در خواب واکنش شما که بیننده خواب هستید نسبت به دریافت آن و مطالبی که در نامه نوشته شده تعبیر را متفاوت می کند. اگر در خواب نامه ای دریافت داشتید و از دریافت آن مسرور و خوشحال شدید در روزهای آینده یک شادی برای شما می رسد و به موفقیت می رسید یا به دیدار دوستی عزیز توفیق می یابید یا بالاخره مهمانی دوست داشتنی و گرامی برایتان می رسد. چنان چه در خواب ببینید نامه ای به دوستان می نویسید امیدی در شما ایجاد می شود و حالت انتظار در شما پیدا خواهد شد. اگر دیدید نامه ای اداری می نویسید و از نوشتن آن خوشحال هستید، گره ای از کارهایتان باز می شود و چنان چه نژند باشید مشکلی برایتان پیش می آید.

 

منبع: بیتوته

انتهای پیام/

 

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.