خواب دیدن عروسی چه تعبیری دارد؟

اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است.اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است.

در این مطلب روایت مختلف تعبیر خواب عروسی را بررسی می کنیم.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، دلیل مصیبت است.

تعبیر خواب به روایت جابرمغربی

اگر زنی بیند كه عروس شده او را پیش شوهر می بردند، دلیل است كه آخر او باشد.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن عروسی در خواب ها به هیچ وجه خوب نیست. تمام معبران عروسی را عزا دانسته اند و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت.

تنها یک مورد بد نیست که عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد و شرایطی است که توضیح آن وقت می گیرد و بیشتر ایجاد تردید می کند.

اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می شود به هیچ وجه خوب نیست چون معبران نوشته اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است.

زن نیز اگر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست و چه کسی شوهر کرده حکم همین است.

 

منبع: بیتوته

 

انتهای پیام/

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.