تعبیر وضو در خواب

اگر بیند وضو می ساخت و كسی به وضو ساختنِ او نگاه می كرد، دلیل كه بیننده به دست او توبه كند.اگر بیند وضو می ساخت و كسی به وضو ساختنِ او نگاه می كرد، دلیل كه بیننده به دست او توبه كند.

روایات مختلفی درباره وضو گرفتن خواب وجود دارد که در این مطلب به چند مورد از آن ها اشاره می کنیم.

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

اگر بیند وضو می ساخت و كسی به وضو ساختنِ او نگاه می كرد، دلیل كه بیننده به دست او توبه كند.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند كه وضوء به آب صافی ساخت، دلیل كه از غم هابرهد. اگر در ترس بود، ایمن شود. اگر وامدار بود بگذارد. اگر بیمار است شفا یابد.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

وضو گرفتن در خواب بسیار نیکو است به خصوص اگر در عالم خواب نیت اقامه نماز داشته باشید. معبران کهن نوشته اند اگر کسی در خواب ببیند که در آب صاف و زلال وضو می سازد از غم و رنج رهایی می یابد. ا

بن سیرین از ابراهیم اشعث نقل می کند که اگر بیماری در خواب ببیند وضو به نیت نماز می گیرد، از بیماری شفا می یابد و اگر وامداری ببیند از زیر بار دین بیرون می آید اگر در خواب ببینید که وضو می گیرید اما آب کدر و تاریک و گل آلود است خوب نیست چرا که خواب شما می گوید مشکلاتی برای شما پیش می آید و درمانده می شوید.

به طور کلی دیدن وضو ساختن در خواب نیکو است.

 

منبع: بیتوته

 

انتهای پیام/

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.