امروز ۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۴۰ ق.ظ

خواب دیدن برگ به چه معنا است؟

برگ شرف است و آبرو و اخلاق و نحوه سلوک اجتماعی است.برگ شرف است و آبرو و اخلاق و نحوه سلوک اجتماعی است.

برگ شرف است و آبرو و اخلاق و نحوه سلوک اجتماعی است.

برگ زینت درخت و اخلاق خوب نیز زینت انسان است.

اگر دیدید درختی یا درختانی سرسبز و خرم دارید که برگ و بر فراوان دارند نزد مردم معزز و محترم خواهید شد و به آبرومندی در جامعه شناخته می شوید.

اگر دیدید که در باغی برگ جمع می کنید نشان آنست که در تحصیل شرافت کوشش فراوان می کنید. جمع آوری برگ خشک تلاش بیهوده است.

همچنین تلاش برای جمع مال هم کوشش در جهت تحصیل آبرو است.

 

 

محمدبن سیرین گوید: درخواب دیدن برگ درخت بر درخت، خلق و خوی بیننده خواب بود، خاصه به هنگام وی.

اگر بیند برگ سبز ار درخت فرا گرفت یا کسی بدو داد، دلیل که بیننده خواب را خلق و خوی خوش است و نیکو. ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی بیند از درخت برگ تازه فرا گرفت، دلیل که او را به قدر آن درم حاصل شود…

جابرمغربی گوید: برگ درختان میوه شیرین، دلیل است بر خلق نیکو و برگ درختان میوه ترش، دلیل بر خلق بد است. درختانی که بار نیاورند، دلیل بر درم و دینار است، معبران گفته اند: برگ درختانی که میوه دارند، دلیل بر درم و دینار کند.

 

منبع: آکا ایران

 

انتهای پیام/

 

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.