تعبیر خواب بیمار دیدن عزیزان

اگر خواب ببینید یکی از اعضای خانواده بیمار و رنگ پریده است، علامت آن است که واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت.اگر خواب ببینید یکی از اعضای خانواده بیمار و رنگ پریده است، علامت آن است که واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت.

به گزارش جمهوریت؛با تعبیر خواب بیماری عزیزان،تعبیر خواب دیدن بیمار،تعبیر خواب بیماری دیگران، تعبیر خواب بیماری لاعلاج و تعبیر خواب عیادت بیمار همراه ما باشید

 اگر فرد خاطرات دردناکی داشته باشد که هرگز از یاد او نرفته باشند یا احساست خشم یا آزردگی او درونش سرکوب شده باشند، این امور در رویا به صورت بیماری و یا عفونت جلوه می‌کنند؛ فروپاشی اعتماد به نفس شخص یا ظهور ترس‌ها و افسردگی نیز می‌توانند به صورت بیماری به تصویر کشیده شوند.
گهگاه بیماری در رویا شیوه تلاش ما برای جلب توجه و کسب محبت با تمارض را به تصویر می کشد؛ گاهی نیز به حالت واقعی جسمانی ما ارتباط دارد و به ندرت شهودی از وضع جسمانی شخص دیگری را به دست می‌دهد.

تعبیر خواب بیمار

محمدبن سیرین گوید: اگر کسی در خواب بیند که بیمار است، دلیل که دین او به فساد است و گفتار او را مردم به نفاق است و بعضی گویند که در آن سال بمیرد.
جابر مغربی گوید: بیماری‌های گوناگون در خواب، دلیل است بر خوار شدن فریضت ها و سنت‌ها.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
 • اگر کسی بیند که بیمار است و از علت بیماری می‌نالید، دلیل که از غم ایمن شود.
 • اگر از بیمار قانع و راضی و شاکر بود، تاویلش به نیکی و صحت است.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: بیماری در خواب فسق و فجور است و کذب و دروغ. اگر کسی ببیند که بیمار است و از رنجوری رنج می‌برد خواب او می‌گوید که با مردم و اطرافیان خویش صدیق و راستگو نیست و به دیگران دروغ می‌گوید و خیانت می‌کند. چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که بیمار است و در خانه خودش نیست و چنانچه ببیند بیمار است و با کسی حرف نمی‌زند بیمار می‌شود و بیماری او طولانی می‌گردد ولی اگر ببیند حرف می زند بیمار می‌شود و زود شفا میابد. اگر ببیند بیمار است و در خانه خودش خوابیده و برای او بستری گسترده از جانب افراد خانواده‌اش رنج می‌بیند
لوک اویتنهاو می‌گوید: بیماری: کسب ثروت از راههای کثیف
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید بیمار شده‌اید، علامت آن است که باید بیش از حد معمول مراقب سلامتی خود باشید.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است: شما بیمار هستید: ناکامی در عشق

تعبیر خواب بیمار برهنه

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که زود بمیرد. و معبران گفته‌اند که بیماری در خواب، دلیل بر فسق و فجور کند و غم و اندوه از قبل سلطان یا از قبل عیال بدو رسد.
امام صادق: اگر بیند بیمار و برهنه است، دلیل که اجلش نزدیک آمده باشد.

تعبیر خواب رهایی از بیماری

ابن سیرین: اگر بیند از بیماری تندرست شده است و در خانه خویش نبود و با کس سخن نمی‌گفت، دلیل که بیماری بر وی دراز شود و برخطر بوده باشد که بمیرد، اما اگر بیند که با مردمان مجالست می‌کرد و سخن می‌گفت، دلیل که زود از بیماری شفا یاد.

تعبیر خواب بیماری دیگران

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن افراد بیمار در خواب، نشانه راه رفتن بیماری بین افراد خانواده شماست.
کتاب سرزمین رویاها:
 • اشخاص دیگر بیمار هستند: یکنفر که شما او را می‌شناسید به زندان می‌رود.
 • تعدادی بیمار در بیمارستان: شادی و منفعت مالی
 • بچه‌ها بیمار هستند: خوشبختی و تسلی خاطر
 • دشمنان بیمار هستند: یک وسوسه بزرگ که برای شما ابداً خوشایند نخواهد بود.

تعبیر خواب بیماری عزیزان

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید یکی از اعضای خانواده بیمار و رنگ پریده است، علامت آن است که واقعه ای نامنتظره محیط گرم خانوادگی شما را پریشان و نابود خواهد ساخت.
کتاب سرزمین رویاها:
 • بستگان بیمار هستند: بدبختی
 • نامزد یا دوستتان بیمار است: ازیک خوشی صرفنظر می‌کنید.

تعبیر خواب عیادت بیمار

کتاب سرزمین رویاها: از بیماران عیادت می‌کنید: هر طور شده با کوشش به هدفتان خواهید رسید.

تعبیر خواب بیماری‌های مختلف

کتاب سرزمین رویاها:
 • شما بیماری مغز دارید: شانس زیاد شما را لوس می‌کند.
 • بیماری معده دارید: ولخرجی نکنید
 • شما یک بیماری غیرقابل تشخیص دارید: فراوانی مادیات
انتهای پیام/

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.