فیزیک کوانتوم و اثبات غیر اوبژکتیو بودن واقعیت

یک آزمایش جدید در حوزه فیزیک کوانتوم نشان داد که واقعیت به هیچ عنوان اوبژکتیو نبوده بلکه ذهنی و یا به تعبیری سوبژکتیو است.

به گزارش جمهوریت ;

یک آزمایش جدید در حوزه فیزیک کوانتوم نشان داد که واقعیت به هیچ عنوان اوبژکتیو نبوده بلکه ذهنی و یا به تعبیری سوبژکتیو است.

آیا واقعیت اطراف ما جنبه اوبژکتیو دارند و یا اینکه تنها واقعیت های سوبژکیتو هستند؟ فیزیک کوانتوم اعتقاد دارد واقعیت اوبژکتیو نیست و این موضوع را با انجام یک آزمایش به اثبات رسانده است.

قرن های متمادی، فلاسفه به دنبال پاسخی برای ماهیت واقعیت بودند و می خواستند بدانند که آیا واقعیتهای اطراف ما در ذهن ما عینیت پیدا می کنند و جنبه سوبژکتیو دارند یا اینکه اوبژکیتو بوده و ذهن ما دخل و تصرفی بر ماهیت واقعیت ندارد.

آزمایش جدید در حوزه فیزیک کوانتوم این سوال فلسفی را از دنیای فلسفه خارج کرده و در دنیای علم به آزمون گذاشته است. کوانتوم معتقد است واقعیت اوبژکتیو نبوده بلکه جنبه ذهنی و سوبژکتیو دارد.

اثبات غیر اوبژکتیو بودن واقعیت با فوتون های نوری

این آزمایش نشان داد که دو فرد متفاوت می توانند واقعیت را به شکل های مختلفی ببیند و هر دو هم نظر درستی را در خصوص واقعیت داشته باشند در واقع در این آزمایش مشخص شد دو انسان متفاوت واقعیت را به دو شیوه مختلف تجربه می کنند.

آنها برای رسیدن به این نظریه یک آزمایش کلاسیک کوانتوم را انجام دادند. در این آزمایش از دو فرد مختلف خواسته شد تا یک فوتون واحد را تماشا کنند. فوتون کوچکترین ذره نور است که تحت شرایط مختلف می تواند رفتاری بماننده ذره و یا موج داشته باشد.

یک فوتون می تواند در یکی از دو موقعیت قرار داشته باشد. اما زمانی که یک فرد مبادرت به اندازه گیری آن می کند می توان گفت فوتون در حالت فراموقعیت قرار دارد، بدین معنا که هر دو موقعیت در آن واحد در مورد فوتون صدق می کند.

در این آزمایش یک دانشمند بصورت مخفیانه فوتون را آنالیز می کند و موقعیت آن را تعیین می نماید. دانشمند دیگری که از کار دانشمند اول بی خبر است و اطلاع ندارد که قبل از وی فرد دیگری به اندازه گیری فوتون نوری پرادخته، به آزمایش فوتون می پردازد و اما به نتیجه دیگری می رسد.

این آزمایش نشان داد هر یک از دانشمندان واقعیت را به شکل متفاوتی تجربه می کنند. هر دو از لحاظ علمی نظریات درستی دارند، اما با این وجود دو نظر متفاوت ارائه شده است.

هر چند این آزمایش در نوع خود ساده بوده و مراحل ابتدایی را می گذراند، اما از هم اکنون بسیاری را بر این داشته که ممکن است انسان برای همیشه می بایست واقعیت اوبژکیتو را کنار بگذارند و یا اینکه دست کم در دنیای کوانتوم واقعیتی به نام واقعیت اوبژکتیو وجود ندارد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.