كمك به ايجاد اشتغال براي زنان سرپرست خانوار

سارا عسكرنيا – مدير مسئول ماهنامه زن و توسعه.

يكي از وظايف مهم بر عهده نظام بانكي كشور كه در چند سال اخير بيش از پيش به آن پرداخته شده است موضوع مسئوليت اجتماعي، تلاش در ارائه خدمات مورد نياز جامعه و ايجاد پايداري در توسعه اقتصادي است. تلاشي كه همگام با اهداف تعريف شده در برنامه هاي مجمع جهاني توسعه پايدار(WBCSD) بوده و از جمله اقدامات صورت گرفته توسط بانك ها مي توان به مواردي چون: ساخت و تجهيز مدارس در مناطق محروم، تهيه ملزومات تحصيلي كودكان كار، حمايت از بنيادهاي خيريه و مواردي از اين دست اشاره كرد. بنا بر اعتقاد كارشناسان، بانك ها به عنوان بنگاه هاي اقتصادي مي توانند نقش شاياني براي ارتقا مسئوليت اجتماعي در سطح محلي، ملي و بين المللي داشته باشند. به همين دليل است كه تقاضا براي هدفمند سازي برنامه هاي طرح توسعه جوامع با كمك بنگاه هاي اقتصادي امروزه مورد مداقه و جديت بيشتري قرار گرفته است. مطالعه، بررسي و اولويت بندي نيازهاي جامعه در ايفاي نقش مسئوليت اجتماعي كمك به اجراي هرچه بهتر طرح هاي توسعه مي كند. يكي از اولويت هاي قابل رسيدگي، موضوع گروه هاي آسيب پذير اجتماعي است كه در صدر آن ها زنان سرپرست خانوار قرار گرفته اند، گروهي كه نياز به حمايت و پشتيباني بيشتري دارند. اين حمايت تنها از جنس ارائه تسهيلات به منظور كارآفريني و حفظ موقعيت شغلي زنان نيست بلكه در سطح وسيع تري قابليت تعريف و اجرا دارد. بانك ها در نقش مهم ترين نهادهاي مالي تاثيرگذار با ارائه راهكارهاي جديد و با تمرکز بر توسعه مستمر مي توانند روند تكاملي اشتغال زنان سرپرست خانوار را تسريع بخشند. در اين ميان براي بالا بردن سطح تعامل، استفاده از نهادهاي مردم نهاد (NGO)ها و موسسات ميكرو فاينانس كه ارتباط نزدیکتری با مردم داشته و بر دغدغه هاي آن ها اشراف دارند بسيار كمك رسان در تحقق این مهم خواهد بود. زنان سرپرست خانوار دچار بيشترين مشكلات هستند هم از بعد رواني و هم اجتماعي، اين قشر براي بدست آوردن مخارج زندگي خود به سختي تلاش مي كنند وهمين مسئله موجب اعمال فشارهاي زيادي در زندگيشان مي شود. نداشتن حقوق و كار ثابت و درآمد ماهانه براي برطرف كردن حداقل هاي امكانات بهداشتي، درماني و تغذيه مناسب تنها نمونه اي از مشكلات عديده زنان سرپرست خانوار است. بانك ها مي توانند با بررسي و ارائه مشاوره هاي تخصصي، تهيه تجهيزات خود اشتغالي و كمك به توانمند سازي زنان سرپرست خانوار شرايطي را فراهم كنند تا اين گروه آسيب پذير به اشتغال هدفمند، استقلال مالي و ارتقا سطح كيفي زندگي دست پيدا كنند.

سارا عسكرنيا – مدير مسئول ماهنامه زن و توسعه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.