امروز ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۱:۱۰ ب.ظ

تعبیر خواب لرزیدن اندام ها

دیدن لرزیدن اعضای بدن در خواب به گفته معبرین اسلامی بسته به جایی که می‌لرزد تعبیری متفاوت به همراه خواهد داشت.با تعبیر خواب لرزیدن آشنا شوید.دیدن لرزیدن اعضای بدن در خواب به گفته معبرین اسلامی بسته به جایی که می‌لرزد تعبیری متفاوت به همراه خواهد داشت.با تعبیر خواب لرزیدن آشنا شوید.

به گزارش جمهوریت؛دیدن لرزش اعضای بدن از خواب‌هایی است که معبرین اسلامی برای لرزش هر یک از اعضا تعابیر مختلفی را عنوان کرده‌اند. ابن سیرین، ابراهیم کرمانی و حضرت دانیال (ع) از این دسته معبرین هستند.

تعبیر خواب لرزیدن کل اندام

ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند همه اندام او می‌لرزید، دلیل است که سختی بیند.
حضرت دانیال گوید:
دیدن لرزیدن اندام‌ها به خواب در چهار وجه است.
  1. ضعف احوال
  2. ترس و بیم
  3. غم و اندوه
  4. مضرت و بیماری.
لرزش سر
محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند سر او می‌لرزید، دلیل زحمت است.
لرزیدن گردن
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند گردن او می‌لرزید، دلیل که امانت نگذارد.
لرزش شکم
محمدبن سیرین گوید: اگر بیند شکم او می‌لرزید، دلیل که در سفر به زحمت افتد.
لرزش پا
ابراهیم کرمانی گوید: اگر دید پایش می‌لرزید، دلیل که در سفر به زحمت افتد.
انتهای پیام/

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.