امروز ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۶:۳۸ ب.ظ

تعبیر خواب طلا و جواهرات

در تعبیر خواب طلا، عقاید دینی نقش بسزایی دارد. اگر مبنای اعتقادی معبران دین اسلام باشد که استفاده از طلا برای زن و مرد احکام متفاوتی دارد، تعبیر خواب طلا با جمله بالا صادق است. اما اگر مبنای فرد تعبیر کننده خواب ادیان دیگر باشد، باز هم می‌توان قبولش کرد؟در تعبیر خواب طلا، عقاید دینی نقش بسزایی دارد. اگر مبنای اعتقادی معبران دین اسلام باشد که استفاده از طلا برای زن و مرد احکام متفاوتی دارد، تعبیر خواب طلا با جمله بالا صادق است. اما اگر مبنای فرد تعبیر کننده خواب ادیان دیگر باشد، باز هم می‌توان قبولش کرد؟

 

این جمله را حتما شنیده اید که می‌گویند: «دیدن طلا در خواب برای زنان نیکو و برای مردان رنج و اندوه است». در تعبیر خواب طلا، عقاید دینی نقش بسزایی دارد. اگر مبنای اعتقادی معبران دین اسلام باشد که استفاده از طلا برای زن و مرد احکام متفاوتی دارد، تعبیر خواب طلا با جمله بالا صادق است. اما اگر مبنای فرد تعبیر کننده خواب ادیان دیگر باشد، باز هم می‌توان قبولش کرد؟ کما اینکه معبران غربی تعبیر طلا را اینگونه می‌دانند که نشانه چیزهای بی ارزش در زندگیست. در این مطلب کلیتی از تعبیر خواب طلا که یکی از مرسوم‌ترین خواب‌هایی‌ست که دیده می‌شود توضیح داده شده و علاوه بر این شرایط و حالت‌های مختلف آن نیز به ریز آورده شده است.

 کلیت تعبیر خواب

  • ثروت و وسوسه

دیدن طلا در خواب می‌تواند نشانه‌ی ثروت مالی و چیزهای ارزشمند مادی باشد. هم‌چنین می‌تواند نماد طمع و وسوسه نیز باشد.

  • نشان دهنده نیروی درونی

ممکن است دیدن طلا در خواب نشان‌دهنده‌ی ارزش‌های درونی شما و تمام چیزهایی باشد که در زندگی‌تان ارزشمند هستند و برایتان حکم گنج را دارند. خواب طلا می‌تواند یادآور منابع درونی‌تان باشد که از آن‌ها استفاده نمی‌کنید یا قدر آن‌ها را نمی‌دانید.

  • نشان دهنده معنویت

هم‌چنین شاید نشانه‌ی معنویت، روشنایی، یا خودِ برتر شما باشد. دیدن طلا در خواب می‌تواند به این معنی باشد که شما استعدادی نهفته یا چیزی ارزشمند را در درون خودتان پیدا کرده‌اید، یا شاید در یک چیز یا زندگی یک فرد ارزشی را تشخیص داده‌باشید.

  • نشان دهنده تغییرات درونی

دیدن سکه‌های طلا در خواب می‌تواند نشان‌دهنده‌ی تغییرات درونی باشد که در حال رخ دادن هستند و برای عزت نفس و/ یا رشد معنوی‌تان اهمیت زیادی دارند.

تعبیر خواب طلا از نظر برخی معبرین سرشناس

 

دانیال نبی (ع): اگر ببینی پری به تو چیزی داده است که جنس آن از طلا و نقره و چیزهایی از این دست می‌باشد، بخت و اقبال و بهره‌مندی تو بهتر می‌شود.

یوسف نبی(ع) :هر که زر در خواب بیند کار دنیا بر وی نظام گیرد.

شاید این مطلب برای شما جالب باشد: تعبیر خواب ماهی

 

جابر مغربی: تعبیر خواب طلا برای مردها بد، ولی برای زن‌ها خوب می‌باشد.اگر ببینی طلا و نقره در یک جا جمع شده است، عزت و جاه به دست می‌آوری.اگر ببینی با طلاساز در حال معامله هستی، با مرد دروغگوئی سر و کار پیدا می‌کنی.

 

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی مقدار فراوان و انبوهی از طلا به خانه می‌بری، مال زیادی به دست می‌آوری. اگر ببینی طلا می‌خوری، به اندازه آن از مال و اموال برای زن خودت خرج می‌کنی.

محمدبن سیرین: تعبیر طلا برای مردها غرامت و تاوان و غم و اندوه می‌باشد، ولی برای زن‌ها خوب و پسندیده است. اگر ببینی طلا به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، مال و اموال خود را از دست می‌دهی، یا باید تاوان چیزی را بدهی، یا اینکه مورد خشم کسی قرار می‌گیری.

لوک اویتنهاو: طلا: دوست داشتن چیزهای بی ارزش منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن طلا در خواب برای مردان رنج و اندوه است و برای زنان نیکو است.

کارل گوستاو یونگ: رویا و دیدن طلا در خواب ممکن است نمادی از ثروت مالی و اشیا ارزشمند فیزیکی باشد البته این رویا می‌تواند از جنبه منفی اشاره‌ای به حرص و طمع نیز داشته باشد.ارزش‌های درونی و تمام چیز‌های ارزشمند زندگیتان به صورت طلا در خواب دیده می‌شوند.
این رویا می‌تواند هشداری در رابطه با عدم استفاده شما از منابع درونیتان باشد.از دیدگاهی دیگر طلا سمبل معنویت، روشنایی و یا نفس عالی شماست.استعدادی پنهان و یا چیزی ارزشمند در خود کشف کرده‌اید و یا حتی در مقطع زمانی خاصی ارزش چیزی یا فردی که در کنارتان است را درک کرده‌اید، همه این موارد می‌توانند عامل دیدن طلا در خواب باشند. تغییراتی درونی که منجر به رشد روحی و معنوی شما می‌گردند به صورت سکه‌های طلا در خواب خود را نمایش می‌دهند دفن کردن طلا در خوابتان بیانگر این است که تلاش می‌کنید چیزی در مورد خودتان را مخفی کنید.

شاید این مطلب برای شما جالب باشد: تعبیر خواب مار

 

تعبیر خواب جواهر

تعبیر خواب جواهر از دید حضرت امام جعفر صادق (ع) :تعبیر خواب پارسایی که گوهرهایی می فروشد ، یافتن علم و دین است.

تعبیر خواب جواهر از دید یوسف نبی (ع): تعبیر خواب دیدن جواهرات ، سود زیاد است

شرایط مختلف خواب جواهر دیدن

تعبیر خواب جواهرات را ستایش کردن، ورشکستگی است

تعبیر خواب کادو گرفتن جواهر، اطراف شما پر از آدمهای خائن است

تعبیر خواب خریدن جواهر ، بدبختی است

تعبیر خواب جواهری بر دست یا گردن داشتن، کادوی زیبایی دریافت خواهید کرد

تعبیر خواب داشتن جواهرات بسیار زیاد، آینده ای کامیاب است

تعبیر خواب جواهر از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب جواهر، کسب ثروت و خوش گذرانی است. تعبیر خواب استفاده از جواهرات برای زیبایی و تزئین خود، رسیدن به آرزو هاست. تعبیر خواب دیگران دست بند یا انگشتری جواهر نشان دارند ، دست یافتن به مقامی متمایز دیگران است. تعبیر خواب لباس های جواهر نشان ، خوشبختی و خوش شانسی است. تعبیر خواب به ارث بردن جواهر ، موفقیت در زندگی است. تعبیر خواب هدیه دادن جواهر به کسی ، اتفاق بد است. تعبیر خواب دختری که از کسی جواهر بگیرد ، ازدواج با همسری دلخواه است. تعبیرخواب گم کردن جواهر ، ازدواج با مردی فریبکار است. تعبیر خواب پیدا کردن جواهر ، پیشرفت در کار ها است.

حالات و شرایط مختلف تعبیر خواب طلا

خواب طلای بدلی دیدن

چنین خوابی یعنی برخورد با امور و کارهای خطرناک در زندگی واقعی. لازم است به پیشنهادهای بحث برانگیزی که می‌شود توجه دقیق داشته باشید تا از خطرات و ریسک‌های غیر ضروری اجتناب کنید.

خواب داشتن طلای فراوان

نشان از تعداد زیادی افراد وابسته به شما یا ساده تر بگوییم افراد فرصت طلب است. آن‌ها از ثمره‌ی زحمات شما بهره می‌برند اما قدردان آن نیستند.

خواب خریدن حلقه‌های طلا

چنین خوابی را دیدن ازدواجی سریع را پیش بینی می‌کند. اگر حلقه‌ی طلا گم کرده باشید، چنین خوابی منادی به هم خوردن رابطه‌ای در آینده‌ای نزدیک است.

خواب ببینید کنار ایستاده‌اید و به طلا نگاه می‌کنید.

چنین خوابی حکایت از آن دارد که ولخرجی‌های غیر ضروری می‌کنید. شما آزاد نیستید. این کار می‌تواند پیامدهای غمباری داشته باشد مثل ورشکستگی و بدهکاری.

پیدا کردن جواهرات یا سکه‌ّهای طلا در خواب

چنین خوابی به معنی پولدار شدن به روشی عادی و طبیعی در عالم بیداری است. نکته‌ی اصلی آن است که مغرور نشوید و همواره به مردم احترام بگذارید.

اگر در خواب طلا بدزدید

در چنین حالتی شان و مقام خود را در چشم سایرین از دست خواهید داد. اعمال کوته بینانه آدم‌ها را وادار می‌کند تمام احترامی که برای‌تان قائل هستند را از دست بدهند.

اگر خواب ببینید قطعات طلا جمع می‌کنید یا هدیه می‌گیرید

اگر در خواب دیدید کسی به شما چند قطعه طلا به عنوان هدیه می‌دهد یا خودتان قطعات طلا را جمع آوری می‌کنید این خواب می‌تواند نشانه‌ی دروغ و محرومیتی باشید که در عالم بیداری انتظارتان را می‌کشد.

 خواب تکه‌های طلا را دیدن

دیدن جمع کردن تکه‌های طلا در خواب رویدادهای لذت بخش و خبرهای خوشایند را مژده می‌دهد. وقتی سنگ‌های طلائی را در خواب دور بیندازید به معنی آن است که مشکلات و مصائبی را تجربه خواهید کرد. اگر فقط تکه‌های طلا را در خواب ببینید، این خواب نشان از ماهیت نامتعادل‌تان دارد. ضروری است برای موفقیت در زندگی آن را تغییر بدهید.

شاید این مطلب برای شما جالب باشد:  تعبیر خواب موش بزرگ خاکستری

 

گم کردن چیزهایی از جنس طلا در خواب

چنین خوابی بد یمن است. این خواب نشان دهنده‌ی بی دقتی‌ و غفلت‌ شما است. به خاطر چنین ویژگی‌های منفی ممکن است مهمترین تغییر زندگی‌تان را از دست بدهید. در نتیجه فکرهایی که دارید در حد رویا باقی خواهند ماند.

اگر خواب ببینید طلا را محکم در دستتان گرفته‌اید

چنین خوابی حاکی از آن است که پیروزی در تمام امور و زمینه‌ّهای زندگی در انتظار شما است.

اگر زنی خواب ببیند چیزی از جنس طلا به او هدیه می‌شود

چنین خوابی نشانه‌ی مردی ثروتمند اما طماع، وسواسی و خسیس است. اینکه ببینید آمادگی تحمل چنین جنبه‌ّهای منفی شخصیتی را دارید ارزشش را دارد.

اگر در خواب طلا از دستت‌تان بیفتد

چنین خوابی بدشانسی را به خانه‌ی شما خواهد آورد و به سلامتی‌تان آسیب خواهد زد. باید خیلی مراقب سلامتی‌تان باشید و از افراد خانواده‌تان مراقبت کنید.

اگر خواب ببینید صاحب کوزه‌ی طلائی هستید

یا خواب ببینید از آن می‌خورید، این خواب پیش بینی عزت و احترام از سوی مقامات و افزایش حقوق در آینده‌ای نزدیک است. اگر یک تکه از طلای درون آن را بلعیدید، این خواب مژده‌ی موفقیت در کارهای هنری یا علمی را می‌دهد.

دیدن اشیا از جنس طلا در خواب

دیدن اشیای طلا در خواب می‌تواند نشانه‌ی تحسین یا درک کردن ارزش آن شئ باشد. هم‌چنین شاید یادآور این قاعده‌ی طلایی باشد: “با دیگران همان‌طور رفتار کن که دوست داری با تو رفتار شود.”شاید دیدن اشیای طلا نشان‌دهنده‌ی این باشد که چیزی نیاز به توجه یا بررسی دقیق‌تر دارد

 

تعبیر خواب ذوب کردن طلا

ابراهیم کرمانی: اگر ببینی طلا می‌گدازی و ذوب می‌کنی، بر سر زبان مردم خواهی افتاد.
لوک اویتنهاو می‌گوید: آسایش مادی

تعبیر خواب امانت دادن طلا

نفایس الفنون تصریح می‌کند که اگر بیننده خواب ببیند طلا می‌ریزد دلیل آفت و هلاک است و اگر ببیند طلا به امانت می‌دهد آن کس که امانت می‌گیرد به او خیانت می‌کند طلا شنیدن سخن مکروه است. مرحوم مجلسی نوشته اگر کسی سکه طلا به خواب ببیند که به او می‌دهند به ریاست می‌رسد و چنانچه ببیند گم کرده از بیماری شفا می‌یابد

تعبیر خواب پیدا کردن طلا

منوچهر مطیعی تهرانی:  اگر مردی در خواب ببیند که مقداری طلا یافته یا در جیب و کیف خویش دارد به مقدار حجمی آن طلا (نه به ارزش آن) مالش از بین می‌رود و زیان می‌بیند. نوشته‌اند اگر کسی در خواب ببیند طلا یافته و جسمی زرین پیدا کرده مجبور به پرداخت دیه می‌شود یا تاوان می‌دهد.

لوک اویتنهاو :دریافت ارث جستجوی طلا در دل خاک: خوشبختی به ناگهان به شما روی خواهد کرد .

آنلی بیتون: پیدا کردن طلا در خواب، نشانه آن است که در کسب افتخار و ثروت با توانایی پیروز خواهید شد.
اگر در خواب طلا گم کنید، علامت آن است که در اثر سهل انگاری بهترین فرصت را در زندگی خود از دست می‌دهید.
یافتن رگه ای طلا در خواب، علامت آن است که به شهرتی پر دردسر دست خواهید یافت.
اگر خواب ببینید تصمیم دارید در معدن طلا کار کنید، نشانه آن است که می‌کوشید از حقوق دیگران دفاع کنید. باید مراقب باشید رسوایی در محیط خانوادگی راه نیابد.

شاید این مطلب برای شما جالب باشد: حکم عمل به تعبیر خواب

 

تعبیر خواب طلا فروش

مطیعی تهرانی: اگر کسی در خواب زرگری ببیند با مردی دروغ گو و لاف زن بر خورد می‌کند.

تعبیر خواب هدیه گرفتن طلا

آنلی بیتون: اگر دختری خواب ببیند کسی به او زیورآلاتی از طلا هدیه می‌کند، نشانه آن است که با مردی ثروتمند ازدواج خواهد کرد.
لوک اویتنهاو: طلا هدیه گرفتن: شرمساری

 

تعبیر خواب سکه طلا

مطیعی تهرانی: داشتن سکه طلا همانقدر که در بیداری خوب است و دارنده‌اش را خوشحال می‌کند در خواب نیکو نیست چون ابتلا و گرفتاری را نشان می‌دهد به خصوص اگر روی آن نقشی باشد و شما آن نقش را در خواب ببینید.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.