امروز ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۹:۳۹ ق.ظ

وام مسکن

یکی از راه‌های خرید خانه، که به ویژه زوج‌های جوان از آن استفاده می‌کنند، دریافت وام‌های مسکن است. در این مقاله به بررسی شرایط وام‌های مسکن ، وام مسکن 98 وام مشترک با خرید اوراق و وام مسکن یکم 98 خواهیم پرداخت.یکی از راه‌های خرید خانه، که به ویژه زوج‌های جوان از آن استفاده می‌کنند، دریافت وام‌های مسکن است. در این مقاله به بررسی شرایط وام‌های مسکن ، وام مسکن 98 وام مشترک با خرید اوراق و وام مسکن یکم 98 خواهیم پرداخت.

وام‌ مسکن به دو صورت دریافت میشوند. نوع وام‌هایی که افراد با خرید اوراق ممتاز از بازار بورس دریافت می‌کنند و نوع دوم وام‌هایی که از محل صندوق پس‌انداز مسکن پرداخت می‌شود. شرایط گرفتن وام‌های مسکن در نحوه پرداخت، زمان انتظار و سود بازپرداخت متفاوت است. هر دو گروه این وام‌ها با شرایط مختلف به زوج‌ها و انفرادی پرداخت می‌شود. در ادامه حالت های مختلف و شرایط دریافت و بازپرداخت این نوع وام ها را بیان می کنیم.

 

در همین رابطه بخوانید:

افزایش وام مسکن

دریافت تسهیلات

مشــتریان میتواننــد بــرای بهــره بــردن از تسهیلات موجــود در بانــک مســکن اقــدام بــه افتتــاح انــواع حســابهای تسهیلاتی نماینــد. این حسابها به شرح زیرند:

 حسـاب صنـدوق پس انـداز مسکن:

سـقف تسهیلات در حـال حاضـر۲۰۰میلیـون ریـال بـا سـپرده گذاری مبلـغ۱۰۰میلیـون ریـال بـرای مـدت یکسـال بـا نـرخ سـود ۱۱ درصـد میباشـد. ايـن تسهیلات بـه هـر فـرد يـكبـار پرداخـت میشـود. دريافـت مجـدد تسهیلات منـوط بـه گذشـت ۵ سـال از تسهیلات قبلـی تـوأم بـا تسـويه يـا انتقـال بـه غيـر تسهیلات قبلـی میباشـد.

حسـاب صنـدوق پس انـداز مسـکن یکم:

سـقف تسهیلات متناسـب بـا شــهرمحــل۸۰۰ میلیــون ریــال در تهــران،۶۰۰ میلیــون ریــال در شــهرهای بـالای ۲۰۰هـزار نفـرو۴۰۰ میلیـون ریـال در شـهرهای کمتـراز ۲۰۰ هـزار نفـر بـا نـر خ سـود ۸ درصـد و در بافـت فرسـوده شـهری ۶ درصـد قابـل دریافـت میباشــد.

ايـن تسهیلات فقـط بـه افـراد داراي ۱۸ سـال تمـام خانـه اولـی پرداخـت ميگـردد كـه از تسهیلات بانكـی يـا امكانـات ورقـی بخـش مسـكن اسـتفاده ننموده باشــند.

حســاب پس انــداز مســکن جوانــان:

ســقف  تسهیلات و مبالــغ واریــزی متناســب بــا شــهر وقــوع ملــك در بــازه ۵ تــا ۱۵ ســال میباشــد.در حــال حاضــر نــرخ ســود تسهیلات ۹ درصــد میباشــد.

حسـاب صنـدوق پس انـداز سـاخت مسـکن:

سـقف تسهیلات در حـال حاضـر۳۰۰ میلیـون ریـال بـا سـپرده گذاری ۱۵۰میلیـون ریـال بـرای مـدت یکسـال و نـرخ سـود ۱۷ درصـد جهـت سـاخت مسـكن پرداخـت میگـردد.

 

نکتـه-در صـورت انصـراف مشـتری از دریافـت تسـهیالت وبسـتن حسـاب، مشـمول نـرخ سـودی معـادل نـرخ سـود کوتـاه مـدت عـادی میگـردد.

نکتـه ویـژه:حسـاب ممتـاز تنهـا حسـابی میباشـد کـه مشـتریان بـاافتتـاح انـواع آن میتواننـد علاوه بـر دریافـت سـود،از اوراق ممتـاز تسـهیلاتی بهـره منـد گردند. ایـن اوراق بـه منظـور دریافـت انـواع تسـهیلات سـاخت،خرید وجعاله(تعمیر)واحـد مسـکونی قابـل اسـتفاده میباشـد و در صـورت عـدم نیـاز،مشـتری میتوانـد اقـدام بـه فـروش آن نمایـد.

 

در همین رابطه بخوانید:

خرید و فروش وام مسکن 

شرایط ملک برای دریافت وام:

باید یکی از شرایط ذیل را دارا باشد:

 1. دارای سند مالکیت تفکیکی یا قرارداد واگذاری باشد.
 2. زمین موقوفه دارای قرارداد اجاره باشد.
 3. ملـک معرفـی شـده بایـد مفـروز،قابـل ارتهـان و درمحـدوده خدمـات شـهری باشـد.

نکات:

 • در انجـام مشـارکت بـرای سـاخت زمینهـای اسـتیجاری،موجـریـا سـازمان اوقـاف یـا متولـی در وقـف خـاص، ضمـن اعلام موافقـت خـود مبنــی بــرانعقــاد قــرارداد مشــارکت مدنــی، بایــد مالکیــت بانــک را نســبت بــه درصــد مشــخص شــده در قــرارداد مشــارکت مدنــی قبــول نمــوده و درصـورت تخلـف مسـتاجراز شـرایط سـند اجـاره یـا قـرارداد مشـارکت مدنـی،بانـک را بـه عنـوان جانشـین مسـتاجر بپذیـرد.
 • پرداخت اقسـاط به یکی از سـه روش سـاده،پلکانی سـاالنه و دوره ای امـکان پذیـرمی باشـد.
 • روش خریـد اوراق: مراجعـه بـه یکـی از شـعب بانـک مسـکن و یـا یکـی از شـعب کارگـزاری فرابورس

در همین رابطه بخوانید:

وام مسکن در تهران

 

شـرایـط دریافت تسهیلات جهت ساخت (مشارکت مدنی)

 • تعییــن هزینــه کل اجــرای طــرح بــا در نظــر گرفتــن هزینــه احــداث سـاختمان و سـایر هزینه هـای قابـل قبـول )اخـذ پروانـه، تهیـه نقشـه و… ( انجــام میپذیــرد.
 • هزینه هــای مربــوط بــه اخــذ پایــان کار، صــورت مجلــس تفکیکــی و گواهـی عـدم خلافی به عهـده شـریک بـوده و در هزینـه کل اجـرای طـرح در نظـر گرفتـه نخواهـد شـد
 • ســقف تسهیلات قابــل پرداخــت، حدا کثــر ۸۰ درصــد هزینــه کل اجــرای طــرح خواهــد بــود

 پرداخت تدریجی سهم الشرکه بانک

پرداخـت سـهم الشـرکه بانـک حداقـل در دو مرحلـه انجـام می شـود. مرحلـه اول پـس از انجـام حداقـل۲۰ درصد ا پیشـرفت فیزیکی سـاختمان و بــراســاس۸۰ درصــد هزینه هــای انجــام شــده در پــروژه قابــل پرداخــت اسـت. بـه شـرط آنکـه ایـن مبلـغ از ۵۰ درصـد کل تسـهیلات تجـاوز نکنـد. مراحــل بعــدی نیــز حدا کثــر معــادل ۸۰ درصــد هزینه هــای انجــام شــده در طـرح پرداخـت می شـود ایـن امـر نیـز مشـروط بـه ایـن اسـت کـه مبالـغ دریافتـی در مرحـله قبـل در پـروژه توسـط شـریک هزینـه شـده باشـد.

تسهیلات نوسازی بافت فرسوده

سقف تسهیلات: سـقف فـردی تسهیلات مزبـور هـر سـاله بـراسـاس مصوبـه هیـأت محتـرم وزیــران ابلاغیه بانــک مرکــزی جمهــوری اسـلامی ایــران بــه بانک‌هــای عامــل ارســال میگــردد و تابــع ضوابــط و مقــررات همــان ســال میباشــد.

وام مسکن

 

انواع سقف پرداخت در جداول زیر به تفصیل شرح داده شده است:

شرایط و ضوابط تسهیلات

 1.  ۵۰۰ میلیــون ریــال: در کلان شــهرها (تهــران، مشــهد، کــرج، قــم، تبریــز، اصفهــان، شــیراز و اهــواز)
 2.  ۴۰۰ میلیــون ریــال: در مرا کــز اســتانها و شــهرهای بــالای ۲۰۰ هــزار نفــر جمعیــت
 3. ۳۰۰ میلیون ریال: در سایر شهرها میزان پرداخت تسهیلات حدا کثر تا ۸۰ %هزینه ساخت مسکن است.

نر خ سود: ۱۸ درصد

حداکثر مدت باز پرداخت: ۱۲ سال

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.