چند سالی است کشورهای مختلف جهان به رقابت تنگاتنگی بر سر طراحی و تولید خودروهای خودران روی آورده‌اند. در این میان کشورهای آسیایی نیز از قافله عقب نمانده‌اند و آن‌طور که پیش‌بینی شده تا سال 1399/ ۲۰۲۰ مجموعا نزدیک به ۱۰ میلیون خودروی خودران به بازار عرضه خواهند کرد.

آماده باش خودروهای خودران کره‌ای

کره‌ای‌ها با همه پیشرفت‌ها و جاه‌طلبی‌های یکی دو دهه اخیر خود در صنعت خودروسازی جهان، طی سال‌های گذشته پیشرفت کندی در حوزه خودروهای خودران داشته‌اند.

چین اخیرا آزمایش موفقیت‌آمیز اتوبوس خودران یوتانگ (Yutong) را پشت سر گذاشت و توکیو نیز در صدد است خودروهای خودرانش را تا زمان برگزاری المپیک ۲۰۲۰ در خیابان‌های شهر مستقر کند. اما کره‌جنوبی به‌عنوان یکی از کشورهای آسیایی پیشتاز در صنعت خودروی جهان که اتفاقا سابقه آغاز صنعت خودروسازی‌اش با تاریخچه خودروسازی در ایران همزمانی و شباهت‌هایی دارید چه برنامه‌ای در کارزار توسعه خودروهای خودران برای خود دارد؟

کرهایها با همه پیشرفتها و جاهطلبیهای یکی دو دهه اخیر خود در صنعت خودروسازی جهان، طی سالهای گذشته پیشرفت کندی در حوزه خودروهای خودران داشتهاند. علتش هم بهگفته سِئو سونگـوو، سرپرست پروژه ساخت تاکسیهای خودران اِسنوبِر (SNUber)، به ضعفهای حمایتی برمیگردد. اما این کشور بهتازگی بهواسطه همکاری شرکت خودروسازی هیوندای و همچنین کمکهای دولتی درحال تبدیل به یکی از رقبای سرسخت آسیایی است. درادامه مروری بر پروژههای خودروهای خودران در کرهجنوبی خواهیم داشت و از موانعی که پیشرفت کرهایها را در این زمینه بهتعویق انداخته است سخن خواهیم گفت.

خودرانهای هیوندای

کرهجنوبی درحال حاضر روی تجاریسازی خودروهای خودران سطح ۳ متمرکز است. در این سطح از خودروهای خودران هنوز وجود راننده انسانی ضروری است. خودرانهای سطح ۳ فقط قادرند تحت شرایط ترافیکی و محیطی خاصی مدیریت بخش محدودی از عملکردهای حیاتی خودرو را بهعهده بگیرند. اما اگر خودرو در موقعیت خطرناک قرار بگیرد، نیاز به دخالت راننده وجود دارد. کرهایها قصد دارند خودروهای خودران سطح ۳ را تا سال ۱۳۹۹/ ۲۰۲۰ به خیابانها بیاورند.

در صدر عواملی که به تحقق این هدف کمر بستهاند، شرکت خودروسازی هیوندای قرار دارد که بزرگترین تولیدکننده خودرو در کرهجنوبی است. این شرکت موفق به اخذ مجوز آزمایش خودروهای خودران از وزارت حملونقل این کشور شده است و اکنون نیز فناوری اِسمارت سِنس سطح ۲ را در اختیار دارد. این فناوری نوع پیشرفتهای از سیستمهای کمکراننده است که قابلیتهای پکیج کامل آن عبارتند از: سیستم کمکپارک فوق هوشمند، ترمز اضطراری خودکار، تشخیص نقطه کور، اخطار برخورد از جلو، همیار تغییر لاین، اخطار خروج از لاین، هشدار ترافیک عقب و کروز هوشمند.

هیوندای قرار است که تا سال ۱۳۹۹/ ۲۰۲۰ خودروهای خودرانش را مطابق با دستورالعملهای دولت به بازار عرضه کند. این خودروها قابلیتهای خودران سطح بالایی خواهند داشت، اما کرهایها تا تولید خودروهای کاملا خودران هیوندای باید حداقل یک دهه دیگر صبر کنند. هیوندای بودجهای بالغ بر ۸/۱میلیارد دلار را در سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷/ ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ با همکاری کیاموتورز، دومین خودروساز برتر کرهجنوبی، و مجموعهای از شرکتهای نامآشنای حوزه آیتی به ساخت فناوریهای مورد نیاز خودروهای خودران اختصاص داد. ازجمله اهداف این بودجه ساخت پلتفرمی بود که خودروهای متصل بتوانند باهم ارتباط برقرار کنند.

این تبوتاب خودروسازها حتی شرکتهای اینترنتی را به جنبوجوش انداخته است. شرکت خدمات اینترنتی ناوِر (Naver) نیز که میکوشد به شرکت اینترنتی برتر کرهجنوبی تبدیل شود، آزمایش خودروهای خودران را در دستورکار دارد. ناوِر لَبز یکی از شرکتهای تابعه ناوِر است که روی هوش مصنوعی کار میکند و پس از دریافت مجوزهای دولتی اقدام به آزمایش خودروهای خودران خواهد کرد.

اقدامات دولت کرهجنوبی

قطعا اگر حمایتهای دولتی در کار نباشد، پروژه خودروهای خودران راه به جایی نخواهند برد و از ساخت نمونههای نمایشی فراتر نخواهد رفت. اما ببینیم که دولت کرهجنوبی چه اقداماتی را در راستای تسهیلسازی تولید و استقرار خودروهای خودران پیش گرفته است.

وزارت حملونقل کرهجنوبی امسال بودجهای ۵/۲۴ میلیون دلاری به فراهمسازی زیرساختهای خودروهای خودران اختصاص داد و با بودجهای که از سوی سرمایهگذاران دیگر به این پروژهها تزریق شد، کرهجنوبی اکنون در وضع روبهرشدی قرار گرفته است. یکی از پروژههای مهمی که بهواسطه این سرمایهگذاریها بهجریان افتاد، احداث شهرک آزمایش کی – سیتی است که تاکنون فقط بزرگراههای آن کامل شدهاند و تا سال آینده کل شهرک تکمیل خواهد شد. این شهرک از شهرک آزمایش اِمسیتی دانشگاه میشیگان الگوبرداری شده است و ۳۲۰ هزار مترمربع وسعت دارد.
حدود ۱۰ میلیون دلار روی ساخت این شهرک سرمایهگذاری شده است و تمام شرایط ترافیکی و محیطی یک شهر واقعی را شبیهسازی میکند.

موانع قانونی

بهعقیده سونگ – وو، سرپرست پروژه تاکسیهای خودران اِسنوبِر، نگرانیهای عمومی درخصوص تردد خودروهای خودران در سطح شهر موجب شده است که به فراهمسازی زیرساختها آنطور که باید و شاید پرداخته نشود. میدانیم فقط وقتی خودروهای خودران رایج خواهند شد که دولت خلاهای قانونی موجود را برطرف کند. اما سونگ- وو معتقد است که چون خودروهای خودران پدیده جدیدی است و شرکتهای بیمه و سایر عناصر درگیر هنوز تجربه کافی در این زمینه ندارند، از غلبه خودروهای خودران میترسند. نهتنها در کره بلکه در هر کشوری که به استقرار خودروهای خودران میاندیشد، قطعا باید تأمین امنیت در اولویت تولیدکنندگان باشد. کره هنوز در توسعه زیرساختها ضعف دارد و باید هرچه زودتر برای سناریوهای مختلف در تصادف خودروهای خودران قوانین منسجم و تدوینیافته تنظیم کند.

براساس قوانین حاضر باید حداقل دو راننده در زمان آزمایش خودروهای خودران در داخل خودرو حضور داشته باشند تا درصورت نیاز کنترل خودرو را بهعهده بگیرند. اما وقتی قرار باشد که این خودروها در تعداد زیاد در سطح شهرها تردد کنند، دیگر قوانین و استانداردهایی که بر خودروهای معمولی غیرخودران حکم میکند، کافی نخواهند بود.

مدیران دولتی کره علت تأخیر در تدوین قوانین جدید را نبود استانداردهای بینالمللی ذکر کردهاند. بهگفته چوی مون-گَب، سخنگوی بخش فناوریهای پیشرفته خودرو در وزارت حملونقل، اگر دولت کرهجنوبی تأکید دارد که استانداردهای بینالمللی را در استانداردهای ملی لحاظ کند، یعنی این که وقتی خودروهای خودران به داخل کشور وارد یا به خارج صادر میشوند، مغایرتی در استانداردها وجود نداشته باشد. مونگَب نوید داده است که استانداردهای ملی تا حد امکان نزدیک به استانداردهای بینالمللی طراحی خواهند شد.

چشمانداز خودرانها در کره

لایحهای که اخیرا در کرهجنوبی تصویب شد، به سازندگان خودروهای خودران اجازه میدهد تا خودروهایشان را در تمام جادههای شهری بهجز چند منطقه خاص آزمایش کنند. حالا که خیابانهای کره از این پس میزبان آزمایش خودروهای خودران خواهند بود، تیم پژوهشی سونگـوو میتواند تاکسیهای خودران اِسنوبِر را برای نقشهبرداری و جمعآوری اطلاعات محیطی در خیابانهای مجاز بهگردش دربیاورد. تاکسیهای اِسنوبِر تا پیش از تصویب این لایحه فقط میتوانستند در خود محوطه دانشگاه ملی سئول تردد آزمایشی داشته باشند. او میگوید این لایحه پاداش بزرگی به پژوهشگرانی چون اوست که آرزو دارند به پیشروترین تیم کرهای در حوزه خودروهای خودران تبدیل شوند.

منبع: جام جم آنلاین

انتهای پیام/

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.