تعبیر خواب غار

اگر بیند درغار رفت و در آنجا مقیم شد، دلیل كه از دنیا برود.اگر بیند درغار رفت و در آنجا مقیم شد، دلیل كه از دنیا برود.

انسان در زمانی که به خواب می رود امکان دارد یک سری وقایع و نمادهایی را در خواب خود ببیند، که از نظر معبران معانی مختلفی دارد.

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند درغار رفت و در آنجا مقیم شد، دلیل كه از دنیا برود. اگر بیند در غار رفت و بیرون آمد، دلیل كه به كاری سخت گرفتار شود. اگر بیند در غار رفت و آن غار روشن شد، دلیل كه او را در زندان كنند. اگر غار را تنگ و تاریك بدید، دلیل كه محبوس و هلاك شود.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن غار در خواب خوب نیست و از آن بدتر ورود در غار است و از آن هم بدتر وارد شدن است و بیرون نیامدن. چنان چه در خواب مشاهده کنید به غار بزرگی رسیدید، در جریان فعالیت های روزانه زندگی خویش به مخمصه بر می خورید و گره ای کور در زندگیتان به وجود می آید و مشکلی سر راهتان قرار می گیرد.

 

منبع: بیتوته

 

انتهای پیام/

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.