آبشار چالاچوخور شهرستان گرمی در نزدیکی اردبیل و در ارتفاع 1100 متری است.