راه من ،راه من است! ممكن است آن را با جِت بروم يا با دوچرخه، پياده و يا سينه خيز...