معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش:
رضوان حکیم‌زاده گفت: ما چیزی به اسم حذف تکالیف نداریم، بلکه منظور جایگزین کردن مهارت‌های تکالیف محور به جای مشق شب است.