شافعی از ارسال طرحی به دولت برای تامین کالاهای اساسی خبرداد وگفت: افراد ثروتمند از کالاهای اساسی که باارز 4200تومانی وارد کشور می شوند برخوردار و براین اساس اتاق طرحی را فردا به دولت می دهد.