در روایات متعددی اعلام شده است که گنج های رزق در اخلاق خوب نهفته است.