بعد از خوردن پیاز و سیر دهان شما بوی بدی می گیرد که می توانید ـن را از بین ببرید.