بیش از 30 درصد معضل ترافیک تهران ناشی از کمبود جای پارک و به تبع آن تردد خودروها برای پیدا کردن جای پارک خالی می باشد که این مساله مصرف سوخت بیشتر و افزایش آلودگی هوا را به دنبال دارد.