رییس مجمع نمایندگان اصفهان در گفت‌وگو با جمهوریت:
موسوی لارگانی تاکید دارد که تمام راه هایی پیش از استعفاء برای حل مشکل آب را پیمودیم اما نتیجه ای حاصل نشد.