نماینده مردم قم در مجلس از فضای تجمع مدرسه فیضیه روایت می کند
نماینده مردم قم در مجلس تاکید دارد که اصل تجمع طلاب در مدرسه فیضیه قم اقدام مثبتی بوده و نباید همه تجمع تحت الشعاع یک پلاکارد قرار گیرد.