ماجرای شایعه "صادرات آب ایران به کویت" هم از همین دست شایعه‌هاست.