تصاویری از آب تنی کودکان در کارون را مشاهده می کنید.