رکورد سرعت رسیدن به ایستگاه فضایی توسط فضاپیمای روسی شکسته شد.