رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت : دو بسته معیشتی برای آحاد مردم و اقشار آسیب پذیر فراهم شده است.