امروز ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۶:۱۵ ب.ظ
یوسف نبی علیه السلام می فرماید:دیدن قرآن خواندن ایمنی از آفات باشد.اگر درخواب بیند که آیه رحمت می خواند، دلیل بشارت است از حق تعالی. پس شکر باید نمود. اگر بیند آیه عذاب خواند، دلیل خشم حق تعالی بود پس توبه باید کرد.