اصوات گوناگون از گوشه کنار به گوش می رسد که برخی احزاب به‌دنبال ائتلافی دیگر نظیر ائتلاف ۹۲ و ۹۶ هستند که باید بگویم شنیده ها حاکی از آن است که احزاب قدرتمند و سازمان یافته این جریان در دو انتخابات پیش رو کاملا متحد و با نقشی بسیار پررنگ حاضر خواهند شد و بحث ائتلاف تا حدود بسیاری منتفی است.تکرار ائتلاف به صورت سال ۹۶ تکرار تجربه ای نافرجام و تکرار اشتباهات امری غلط و مردود است.
شیوه مدیریتی برخی از منصب‌داران به سطحِ مبتذلِ غافلگیری مردم نزول کرده تا جایی که تصمیمات غیر کارشناسی و یک شَبۀ آقایان سُخره خاص و عام شده است.