امروز ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۶ ق.ظ
شورای نگهبان در طول دوره چهار ساله مجلس نظارت خود را ادامه می دهد،اما از نظر اجرا، هیات نظارت بر رفتار نمایندگان می تواند در مورد ادامه کار نماینده تصمیم بگیرد.