سیدحسن آقا میری واعظ جنجالی که سال گذشته خلع لباس شد به کرونا مبتلا شده است