امروز ۲۸ تیر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۷ ق.ظ
در گفت وگو با جمهوریت مطرح شد
نماینده سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس هشتم پیگیری استیضاح و طرح عدم کفایت روحانی در شرای فعلی را خلاف مصالح کشور خواند.