جنجال نماینده سراوان به آلمان رسید
یک استاد آلمانی ادعا کرده است که "درازهی" از او سرقت علمی کرده است.
حاشیه های درگیری نماینده سراوان به مجلس رسید
ویدئوی حاوی ادبیات عجیب یک نماینده مجلس حاشیه های جدی در حاشیه جلسه علنی مجلس به دنبال داشت.