مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور از ورود این سازمان نظارتی به قراردادهای پرحاشیه و جنجالی تیم های فوتبالی خبر داد. نکته حائز اهمیت اینکه دیوان محاسبات قرار است به قراردادهای پرحاشیه قبلی و آتی ورود کند.