ب ام و H2R یک مدل مفهومی فراموش شده و متعلق به سال 2004 است .