10 آذر؛ روز جهانی مبارزه با HIV
حمله ویروس HIV به یاخته‌های حیاتی دستگاه ایمنی بدن به مختل شدن کارکرد و ویران کردن گونه‌ای از سلول‌های مسئول هماهنگی ایمنی منجر می‌شود که در نهایت با نقص دستگاه ایمنی بدن انسان همراه خواهد شد.