بعیدی نژاد:
سفیر ایران در انگلیس از ثبت کانال مالی آلمان، انگلیس و فرانسه با ایران خبر داد.